Säännöt

PERUSTAMISKIRJAN LIITE B

Ullavan Palveluosuuskunnan säännöt

Yleisiä säännöksiä

1 §

Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Ullavan Palveluosuuskunta ja sen kotipaikka on Kokkolan kaupunkiin kuuluva Ullavan kirkonkylä (68370 Ullava).

Näissä säännöissä Ullavan Palveluosuuskunnasta käytetään nimitystä osuuskunta.

2 §

Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskunnan tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia. Osuuskunta voi järjestää nämä palvelut myös tytäryhteisöjen avulla tai muulla tavalla.

Osuuskunnan toimialat ovat 1) päivittäis- ja käyttötavaroiden sekä muiden tavara-alojen vähittäis- ja tukkukauppa, 2) ravitsemus- ja muu palvelutoiminta, 3) kiinteistöjen rakentaminen ja rakennuttaminen, vuokraaminen sekä niiden omistus, hallinta ja kauppa, 4) arvopapereiden omistus, hallinta ja kauppa sekä 5) muu osuuskunnan liiketoimintaan liittyvä toiminta.

3 §

Toiminnan laajuus

Osuuskunnan palveluja saavat käyttää muutkin kuin jäsenet. Osuuskunnan hallitus voi kuitenkin rajoittaa osuuskunnan palvelukset erityistapauksessa osuuskunnan jäsentalouksiin.

Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa myös tytär- ja osakkuusyhtiöiden avulla. Tällöin osuuskunta muodostaa yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa osuuskuntalaissa (jäljempänä OKL) tarkoitetun konsernin.

Jäsenet, jäsenluettelo ja jäsenyyden päättyminen

4 §

Jäseneksi liittyminen

Osuuskunnan jäsenyyttä voi hakea osuuskunnan palveluja käyttävä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä suorittamaan 24 §:ssä määrätyn osuusmaksun.

Osuuskunnan jäseneksi haluavan on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäseneksi on pääsääntöisesti hyväksyttävä jokainen, joka täyttää säännöissä määrätyt jäsenyyden edellytykset. Jäsenyys voidaan evätä, jos siihen on osuuskunnan toiminnan vuoksi tai muusta syystä erityistä aihetta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jäseneksi voidaan samassa järjestyksessä hyväksyä myös rekisteröity yhteisö.

5 §

Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.  Siihen on merkittävä jäsenen nimi ja osoite, hänen osuuksiensa lukumäärä sekä päivä, jona hän on tullut jäseneksi.

Osuuskunnan entisistä jäsenistä on pidettävä luetteloa siihen asti, kunnes osuuskunta on palauttanut heidän osuusmaksunsa. Luetteloon on merkittävä edellisten tietojen lisäksi päivä, jona jäsenyys on päättynyt.

Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten ja osuuskunnan velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

6 §

Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle.

Eroilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.

7 §

Jäsenen erottaminen

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on 1) laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai jos hän on 2) aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muuten toiminut sen etuja vastaan.

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle sähköpostitse tai jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokoukselle. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle.

8 §

Jäsenen oikeudet ja velvollisuus

Jäsenillä on oikeus käyttää osuuskunnan tarjoamia palveluja. Palveluja käyttäessään he saavat hyväkseen kulloinkin voimassa olevat, hallituksen päättämillä ehdoilla heille kuuluvat jäsenedut.

Jäsenellä on myös oikeus tehdä hallitukselle osuuskunnan asioita koskevia kirjallisia ehdotuksia sekä osallistua osuuskunnan hallintoon jäljempänä näissä säännöissä säädetyllä tavalla. Muutoin jäsenellä on OKL:ssä ja näissä säännöissä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet.

9 §

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäsenyyteen, jos edellytykset siihen muutoin ovat olemassa. Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä osuuskunnalle vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on yhdessä oikeus käyttää vainajan taloudellista oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä.

10 §

Osuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksissa. Kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia. Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa (1/10) jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten, tai jos se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa on valittavana samalla kertaa useita henkilöitä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten nähtävänä. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on osuuskunnan kulut korvattuaan oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

11 §

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa

1) esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

2) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan ja kustannustensa korvauksista;

3) valitaan hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; sekä

4) käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen tai osuuskunnan jäsenten esittämät asiat.

12 §

Kutsu osuuskunnan kokoukseen

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu osuuskunnan kokoukseen joko asetetaan jäsenten nähtäväksi osuuskunnan myymälään tai toimitetaan jäsenille postitse tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsu on julkaistava viimeistään kuukautta ennen kokousta ja siinä on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Osuuskunnan toimielimet ja johto

13 §

Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan osuuskunnan jäsenistä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.  Jäsenistä on erovuorossa ensimmäisenä vuonna kolme ja toisena ja kolmantena vuonna kaksi. Erovuoro ratkaistaan aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoroittain. Hallituksen jäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

Hallituksen jäsenten on edustettava mahdollisimman tasapuolisesti osuuskunnan toimialuetta. Liiketaloudellinen ja hallinnollinen osaaminen katsotaan jäsenen valinnassa eduksi. Hallitus voi niin halutessaan käyttää apunaan eri alojen asiantuntijoita.

14 §

Hallituksen järjestäytyminen ja kokoukset

Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat. Kokouskutsu on lähetettävä jokaiselle hallituksen jäsenelle pääsääntöisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallitus muuta päätä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan luettuna enemmän kuin puolet jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksen puheenjohtajan vaalissa puheenjohtaja valitaan arvalla, jos äänet menevät hallituksessa tasan.

Toimitusjohtajalla ja tilintarkastajilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään läsnäolijat, päätökset ja äänestykset. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.  Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat hallituksen pöytäkirjat.

Osuuskunnan kokous voi laatia hallitukselle ohjesäännön.

15 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa

 • ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkka- ym. eduistaan ja muista hänen toimisuhteensa ehdoista;
 • kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
 • laatia tilinpäätös;
 • päättää toiminimen kirjoitusoikeuden ja prokuran antamisesta;
 • päättää lainojen ottamisesta sekä takaussitoumusten antamisesta;
 • päättää kiinteistöjen vuokraoikeuksien luovuttamisesta;
 • päättää kiinnityksen hakemisesta kiinteistöön, sen määräosaan tai määräalaan tai käyttöoikeuteen sekä pantti- ja haltijavelkakirjojen luovuttamisesta;
 • päättää kiinnityksen hakemisesta irtaimeen omaisuuteen sekä irtaimen omaisuuden panttaamisesta;
 • päättää investoinneista ja realisoinneista määrittelemiensä periaatteiden mukaisesti;
 • valita tarvittavat toimikunnat käsittelemään toimivaltaansa kuuluvia asioita;
 • laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

16 §

Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa osuuskunnan toimintaa lain, näiden sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti.  Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan on hallituksen siihen määräämä henkilö.

17 §

Toiminimen kirjoitus

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt, kaksi yhdessä.

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

18 §

Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laaditaan voimassaolevan lainsäädännön mukainen tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille tilintarkastusta varten viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan kokousta, kuitenkin maaliskuun loppuun mennessä.

Tilintarkastus

19 §

Tilintarkastus

Osuuskunnan tilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastus on suoritettava hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen sitä osuuskunnan kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

Varojen käyttäminen

20 §

Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä vähintään viisi (5)

prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen

osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes

se on vähintään sadasosan (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa.

Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

 

21 §

Ylijäämän käyttö

Kun osuuskunnan vararahasto on noussut täyteen määräänsä, voidaan siihen edelleen siirtää tilikauden ylijäämästä osuuskunnan kokouksen päättämä määrä rahaa. Jakokelpoisen ylijäämän voi osuuskunnan kokous jättää käyttämättömänä ylijäämä- tai tappiotilille tai päättää käytettäväksi

-          osuusmaksun korkona varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille

-          ylijäämän palautukseen hallituksen päättämien periaatteiden mukaan tai

-          rahastosiirtoihin.

22 §

Osuusmaksun koron ja ylijäämän palautuksen maksaminen

Osuusmaksun korko ja ylijäämän palautus maksetaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä osuuskunnan kokouksesta, jossa ylijäämän käyttämisestä on päätetty. Maksu suoritetaan jäsenen tilille tai muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Ellei jäsenen osuusmaksu ole täysin suoritettu, pidätetään hänelle suoritettavasta ylijäämäosuudesta hallituksen päättämä määrä osuusmaksun maksamiseksi.

23 §

Tappion kattaminen

Jos tilikauden ylijäämä ja osuuskunnan muu jakokelpoinen ylijäämä eivät riitä osuuskunnan tappion kattamiseen, saadaan siihen käyttää vararahastoa tai varsinaisia osuusmaksuja. Jos jäsenen suorittama osuusmaksu tai osa siitä on käytetty tappion kattamiseen, on koko jäsenelle tuleva ylijäämäosuus pidätettävä hänen osuusmaksunsa suorittamiseksi, kunnes käytetty määrä on maksettu.

Jos vararahastoa on käytetty tappion kattamiseen, ylijäämää ei saa jakaa jäsenille seuraavalta tilikaudelta, ellei vararahastoa samalla kartuteta tappion kattamiseen käytetyllä summalla.

Osuudet, osuusmaksut ja osuuspääoma

24 §

Varsinainen osuus ja osuusmaksu

Osuuskunnan jäsenen on otettava yksi osuus ja maksettava siitä osuuskunnalle yksi sadan (100) euron suuruinen osuusmaksu. Tätä jäsenyyden perusteena olevaa osuutta kutsutaan varsinaiseksi osuudeksi.

Osuusmaksu on suoritettava osuuskunnan tilille yhdessä tai korkeintaan kolmessa erässä. Osuusmaksu on suoritettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa osuuskunnan jäseneksi liittymisestä.

25 §

Vapaaehtoinen osuus

Jäsen voi osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella

sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää. Hallitus voi päättää asiasta, jos osuuskunnan kokous on valtuuttanut hallituksen tekemään tällaisia päätöksiä.

 

Vapaaehtoinen osuusmaksu on samansuuruinen kuin varsinainen osuusmaksu. Riippumatta jäsenen lunastamien osuuksien määrästä, kullakin jäsenellä on vain yksi ääni osuuskunnan hallinnossa.

 

26 §

Osuusmaksun korottaminen

Osuusmaksua voidaan korottaa siten, että 24 §:ssä todettua euromäärää muutetaan ja osuusmaksun määrää korotetaan maksua vastaan.

27 §

Osuusmaksun palauttaminen

Kun jonkun jäsenyys osuuskunnassa on päättynyt, saa hän tai se, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, osuusmaksunsa takaisin OKL:ssa säädetyllä tavalla kahden vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on lakannut.

Erinäisiä säädöksiä

28 §

Osuuskunnan purkaminen ja varojen käyttäminen osuuskunnan purkautuessa

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosa annetuista äänistä.

Jos osuuskunta puretaan, on sen jäljelle jäävät varat, sen jälkeen kun velat ja sitoumukset on selvitetty ja osuusmaksut maksettu jäsenille, käytettävä osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti.

29 §

Välimiesmenettely

Riidat osuuskunnan ja hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen, kuten siitä on laissa erikseen säädetty.

30 §

Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Comments are closed.